VBA – 6# Lekce – Textové funkce

V dnešní lekci se podíváme na práci s textem. Bude se jednat o úpravy textu vyhledávání znaků zjišťování délky řetězce pomocí zabudovaných funkcí, které nalezneme ve VBA. Abychom mohli efektivně pracovat s textovými řetězci, potřebujeme znát právě tyto funkce. Aby se nám lépe demonstrovaly jednotlivé funkce, uvažujme, že máme proměnnou txt, ve které máme uložen text ‚abeceda je veda‘. V kódu zapsáno takto txt=‘abeceda je veda‘. Nyní se již vrhněme na jednotlivé funkce

Funkce Len

nám zjistí počet znaků v textu. Jako jediný parametr požaduje právě text, který má spočítat. Text může být reprezentován jak proměnnou, tak samotným textem v uvozovkách.

Ukázka syntaxe:

Delka=len(txt)
Msgbox(len(txt))

V prvním řádku jde o uložení délky proměnné txt do proměnné délka. Na druhém řádku, dojde k vypsání délky v naše případě se vypíše číslo 15. Je nutné mít na paměti, že do délky textového řetězce se započítávají jak mezery, tak znaménka tak čísla. K lepšímu zapamatování této funkce uvedu, že len je zkrácenina slova length, které v překladu z angličtiny znamená délka ;).

Instr

jedná se o vyhledávací funkci. Zde už se setkáváme s mírně složitějším zapsáním.  Tato fůnkce vyžaduje hned tři parametry, ale není se čeho bát, všechny tři vyplývají z logiky této funkce. Nejdříve tedy musíme zadat startovní pozici to je pozice, na které se začne vyhledávat, jako druhý argument zadáme, kde se má hledat, čili v jakém textovém řetězci v našem modelovém příkladu to bude proměnná txt, jako poslední chce funkce znát hledaný řetězec, který musí být uveden v uvozovkách, hledat můžeme jak jednotlivé znaky, tak i více znaku najednou ba do konce i celé věty podmínka je však, že musí být ohraničeno uvozovkami.

Ukázka syntaxe

Msgbox Instr(1,txt,“j“)

Vidíme tedy, že funkce bude vyhledávat od první pozice v proměnné txt a bude hledat znak „j“.  V našem případě, tedy vrátí hodnotu 9. Pokud bychom hledali více znaků, funkce vrátí vždy pozici, na které hledaný řetězec začíná. Pokud bychom hledali slovní spojení „je“ funkce vrátí opět 9.

Left

Při použití této funkce dojde k vrácení jenom určité části textu. Konkretně vrací zadaný počet znaků od začátku námi zvoleného textového řetězce. Z čeho vyplývá, že požaduje dva parametry textový řetězec odkud bude vracet znaky a počet znaků.

Ukázka syntaxe

Msgbox left(txt,7)
Kus_textu=left(text,7)

S takto zadanou funkcí dostaneme na výsledku slovo „abeceda“. Na druhém řádku se nic nevypisuje, pouze uložíme výstup z funkce do nové proměnné. Je třeba si uvědomit, že funkce nic nemění, pouze vypisuje pokud tedy chceme pracovat jen s určitou části, musíme si ji uložit do jiné proměnné, jako jsem naznačil na druhém řádku.

Right 

tato funkce je zcela totožná jako výše uvedená left jediné co se mění je, že tato funkce zobrazuje znaky zprava nebo chcete-li od konce textového řetězce syntaxe je zcela stejná. Pomocí této funkce můžeme zjistit také velice jednoduše poslední znak v textu.

Ukázka syntaxe

Msgbox right(txt,7)

Toto nám vypíše retězec „je veda“

Mid

nám umožní zobrazit určitou část textu. Vyžaduje k tomu tři parametry, první z nich je jak už jste si asi zvykli, textový řetězec odkud budeme část vybírat v našem případě tedy opět txt. Jako druhý parametr chce funkce znát číslo, které reprezentuje pozici, odkud má začít brát znaky a jako poslední chce číslo, které zastupuje počet zobrazených znaků.

Ukázka syntaxe

Msgbox mid(txt,9,2)

Takto zapsaný řádek nám vypíše pomocí msgboxu prostřední část našeho textu tedy „je“ funkce tedy vrací námi zadaný interval znaku pomoci počáteční pozice a počtu znaků.

Ucase

tato funkce převádí zadaný textový řetězec na velká písmena, vyžaduje pouze jeden parametr a to řetězec, který chceme převést.

Ukázka syntaxe

Ucase(„ahoj“)

Toto vrátí  „AHOJ“.

Lcase

je pravý opak Ucase znamená to tedy, že převede textový řetězec na malé znaky.

vbCrlF

Nejde o funkci spíš o jakousi konstantu, která nám v kódu nahrazuje funkci enter. Jedná se tedy o zalomení řádku. Používá se například při výpisu v Msgboxu pro zpřehlednění informace. Nebo v komentáři u inputboxu. Ukážeme si použití.

Ukázka syntaxe

Msgbox(„Textový řetězec 1“ & vbcrlf & „Textový řetězec 2“ & vbcrlf & „Textový retězec 3“)
Inputbox(„Textový řetězec 1“ & vbcrlf & „Textový řetězec 2“)

U inputboxu se nám řádky zalamují na místě pro popis, je možné tedy přehledně stylovat zprávy pro uživatele jaká data má zadávat.

Příklad 1. Zde si pouze ukážeme vše co jsme si výše popsali.

Sub priklad1()

txt = "abeceda je věda"

MsgBox ("délka je (funkce len) " & vbCrLf & Len(txt))
MsgBox ("hledaný řetězec je na pozici (funkce Instr) " & vbCrLf & InStr(1, txt, "j"))
MsgBox ("funkce left " & vbCrLf & Left(txt, 4))
MsgBox ("funkce right " & vbCrLf & Right(txt, 7))
MsgBox ("funkce mid " & vbCrLf & Mid(txt, 9, 2))
MsgBox ("Vše na velké (funkce Ucase) " & vbCrLf & UCase(txt))

End Sub 

Příklad 2. Nyní si ukažme trošku těžší avšak z mého pohledu velmi praktický příklad.

Uživatel zadá textový řetězec a následně bude dotázán na hledaný znak. Program vypíše, kolikrát se znak v řetězci objevuje a na jakých pozicích.

Sub priklad1b()
  Dim Text As String
  Dim hledany As String
  Dim kde As String
  Dim pozice As Integer
  Dim Cetnost As Integer
  Dim pocatek As Integer
  
  Text = InputBox("zadej text")
  hledany = InputBox("zadej hledany text")
  
  pocatek = 1
  Do
    pozice = InStr(pocatek, Text, hledany)
    If pozice > 0 Then
      Cetnost = Cetnost + 1
      kde = kde + Str(pozice) + ","
      pocatek = pozice + 1
    End If
  Loop Until pozice = 0
  
  MsgBox ("cetnost:" + Str(Cetnost) + "; " + "pozice:" + kde)


End Sub

Popis kódu již snad není nutný. Hlavní funkcí pro tento příklad je InStr. Pokud by však někomu dělalo potíže porozumět, doporučuji pustit si program debugem a projít si jednotlivé kroky a podívat se co se kam načítá a co se s kódem děje.

Závěr

To bude pro dnešek vše. Příště se podíváme na skládání textových funkcí a zadáme si nějaké komplexnější příklady na procvičení těchto funkci. Příklady budou podobného typu dnešního 2. příkladu budou tedy i trochu prakticky využitelné 😉 máte se tedy na co těšit.

#7 Rozdělení zdrojového kódu

V sedmé lekci kurzu programování v jazyce C si ukážeme, jak a k čemu je dobré rozdělovat zdrojový kód do více části, než právě do jedné velké funkce.

Již v druhé lekci jsme si popsali základní prvky, které funkce může nebo musí obsahovat. Klasická funkce by měla obsahovat návratový typ a také vstupní argumenty, na základě kterých se ve funkci vyhodnotí kód a funkce nám vrací nějaký výstup.

Rozdělení kódu do více funkcí je užitečné zejména proto, že celý kód se stává o mnoho přehlednější a je také snadnější na editaci. Je vhodné pro odstraňování duplicity kódu. Pokud potřebujete použít vícekrát stejný výpočet akorát s jinými parametry, jednoduše tuto část vyjměte jako novou funkci a poté ji spusťte kolikrát bude potřeba.

Deklarace funkce

Jsou dvě možnosti jak funkci deklarovat:

 1. samotná deklarace funkce a její definice se nachází později v kódu
 2. deklarace společně s definicí

Jak tomuto rozumět? Znázorníme si vše na příkladu.

void func1(int, char, double); //deklarace, nemusi obsahovat nazvy parametru
void func2(int number) //deklarace s definici
{
  //prikazy
}

int main(void)
{
  func1(0,'f',5.0);
  func2(0);

  return 0;
}

void func1(int number, char c, double pi) //definice funkce
{
  //prikazy
}

Pokud máte program, který má pouze jednu vlastní funkci, tak použijte deklaraci společně s definicí. Pro více funkcí a komplexnější programy je pro přehlednost vhodnější použít strukturu:

 • deklarace vlastních funkcí
 • funkce main
 • definice vlastních funkcí

Argumenty a proměnné ve funkci

Proměnné deklarované ve funkci jsou lokální, tzn. že po skončení funkce zanikají. Argumenty jsou také lokální proměnné. Při zavolání funkce se tyto proměnné vytvoří a zkopíruje se do nich hodnota, která jim při zavolání byla předána. Existují 2 možnosti předání argumentů:

 1. Předání hodnotou
 2. Předání hodnotou ukazatele

Rozdíly mezi těmito způsoby si ukážeme na příkladu, použijeme oddělené proměnné pro každý způsob.

void Afunc(int a) {a = 50;} //nastavime a na 50
void Bfunc(int* b) {*b = 80;} //nastavime b na 80

int main(void)
{
  int a = 10;
  int b = 20;

  Afunc(a); //predani hodnotou
  Bfunc(&b); //predani hodnotou ukazatele

  printf("%d\n", a); //a je opet 10
  printf("%d\n", b); //b se zmenilo na 80

  return 0;
}

Ještě si ukážeme jak předat funkci celé pole proměnných, aby jej bylo možno upravovat ve funkci.

#define MAX_ARRAY 10

void write(int* array)
{
  for (int i = 0; i < MAX_ARRAY; i++)
    array[i] = i;
}

void print(const int* array)
{
  for (int i = 0; i < MAX_ARRAY; i++)
    printf("%d ", array[i]);
  printf("\n");
}

int main(void)
{
  int array[MAX_ARRAY] = {0};
  print(array);
  write(array);
  print(array);
  return 0;
}

Poznámka

Na příkladu vidíme, jakým způsobem jsou vyhodnocovány výrazy v jazyce C. Jedná se o zkrácené vyhodnocování neboli také líné. Tento způsob využívají i jiné programovací jazyky jako C# nebo Java.

int func()
{
  printf("func\n");
  return 0;
}

int main(void)
{
  if ((6 == 5) && (func() == 0)) {}
  return 0;
}

Volání funkce func se nachází v podmínce. Vidíme, že první část podmínky se vyhodnotí na false, zde líné vyhodnocování způsobí, že se druha část podmínky ani nemusí vyhodnocovat, jelikož bude celý výraz false.

K dnešní lekci o rozdělení zdrojového kódu to bude vše. V následující lekci se podíváme na využití rekurze a také na různé použití datových struktur.

#6 Vstupní a výstupní funkce

Po delší době zde máme další pokračování kurzu céčka. V této lekci se podíváme na různé možnosti jak načíst data do programu. Ukážeme si také jak data vypisovat pomocí jiných funkcí než z klasické funkce printf, o které jsme se zmínili hned ve druhé lekci našeho kurzu.

Vstupní a výstupní funkce (I/O)

Hodnota Vstup (input) Výstup (output)
znak getchar putchar
řetězec gets puts
formátovaná data scanf printf

 

Všechny tyto funkce se nacházejí v hlavičkovém souboru, který jsme používali doteď a to stdio.h. Pro vstupní funkce se hodnoty vkládají přímo do konzole a potvrdí se enterem. Jejich výzva by měla být zdůrazněna zprávou pomocí výstupní funkce (např.: „Zadejte své jméno: „). Všechny funkce v tabulce si popíšeme.

Getchar a Putchar

Obě tyto funkce pracují pouze s jedním znakem. Pokud bychom funkci getchar dali na vstup nějaké slovo o 2 a více znacích, popřípadě větu, funkce si uloží pouze první znak a zbytek zahodí. Funkce je deklarovaná takto:

int getchar(void)

Vidíme, že funkce nemá žádné vstupní parametry, ale má návratovou hodnotu.

 • úspěšné vyhodnocení vrací vstupní znak
 • neúspěšné vrací konstantu EOF (end of file), tedy hodnotu -1

Funkce getchar je deklarovaná takto:

int putchar(int c);

Funkce má jeden vstupní parametr c od slova character (znak), parametrem je hodnota která se má vypsat na standardní výstup. Putchar dokáže vypsat pouze znaky ohodnocené číslem 0 až 255 (podle ASCII tabulky). Návratová hodnota je znak, který se vypsal. Při neúspěšném výpisu vrací EOF.

char c;
c = getchar();
putchar(c); //vraci zadany znak funkci getchar
putchar(97); //vraci znak 'a'
putchar(97+256); //take vraci znak 'a'

Gets a Puts

Tyto funkce pracují s celými řetězci. Řetězec je posloupnost znaků, v céčku se zapisuje jako pole znaků. Deklarace proměnné typu řetězec se zapíše takto:

char retezec[delka_retezce];

Deklarace obou funkcí vypadají následovně:

char* gets (char*);
int puts (const char*);

Funkce gets načítá řetězec ze standardního vstupu jejím parametrem je řetězec, který musí být předem deklarovaný na určitou délku. Pokud bychom na vstup funkci dali větší řetězec než jak je deklarovaná samotná proměnná, tak se délka proměnné zvětší na požadovanou velikost. Návratová hodnota je vstupní řetězec při úspěšném provedení. Při neúspěšném načtení vrací EOF.

Funkce puts vypisuje řetězec na standardní výstup. Návratová hodnota je nezáporná hodnota při úspěšném vypsání a EOF při neúspěšném.

char string[16];
gets(string);
puts(string);

Scanf a printf

Doteď jsme mohli načíst pouze znak či řetězec, ale pokud bychom chtěli zaimplementovat vstup čísla do programu, musíme použít funkci scanf. Deklarace této funkce:

int scanf(const char *format,…);

Scanf pracuje na stejném principu jako printf, který známe z předchozích lekcí. Může načíst nekonečně mnoho hodnot. Pokud bychom chtěli načíst číslo ze standardního vstupu, kód bude vypadat následovně:

int cislo;
scanf("%d", &cislo);

Aby funkce scanf načetla číslo ze vstupu a následně jej uložila do proměnné cislo, musíme funkci předat adresu proměnné cislo v paměti, nikoliv jeji hodnotu. Pokud bychom chtěli načíst více hodnot, syntaxe bude vypadat obdobně.

int x,y,z;
scanf("%d %d %d", &x, &y, &z);

Na následujícím příkladu vidíme, co udělá formát ve výpisu znaku:

char c = '0';
printf("%c %d\n", c,c);

Pokud vypíšeme proměnnou c (znak ‚0‘) jako číslo vypíše se jeho ASCII kód.

Funkce Rand

Tato funkce je v podstatě vstupní, neboť vrací náhodně vygenerované číslo. Nachází se v hlavičkovém souboru stdlib.h, proto je nutné tento soubor přidat do programu pomocí direktivy #include. Syntaxe vypadá následovně.

nah_cislo = rand() % (horni_hranice-dolni_hranice+1) + dolni_hranice;

Pokud nevyznačíme hranice, v jakých se vygenerované číslo má vyskytovat, použije se výchozí nastavení těchto hodnot. Rozmezí je mezi 0 a 32767. Zápis je pouze takový:

number = rand(); //0 az 32767

Příklady různých rozmezí:

number = rand() % 10; //0 az 9
number = rand() % 10 + 1; //1 az 10
number = rand() % 113 + 1900; // 1900 az 2012

Pokud si program, který generuje číslo, spustíte vícekrát za sebou a přitom nezměníte syntaxi, zjistíte, že se generují pořád stejné čísla. Aby se při každém spuštění generovaly nové čísla, použijeme příkaz z knihovny time.h.

srand (time(NULL));

Celý program nyní může vypadat takto:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

int main(void)
{
    srand (time(NULL));
    int n = 10;
    int horni, dolni;
    int number;

    printf("Zadej horni mez: ");
    scanf("%d", &horni);
    printf("Zadej dolni mez: ");
    scanf("%d", &dolni);

    printf("%d cisel vygenerovanych v rozmezi %d az %d (vcetne)\n",n, dolni, horni);
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        number = rand() % (horni-dolni+1) + dolni;
        printf("%d\n", number);
    }

    return 0;
}

Data lze načíst také pomocí souboru, ale kompletní práci se soubory si ukážeme v některé z následujících lekcí. Ke vstupním a výstupním funkcím to bude vše. Příště se podíváme jak rozdělit zdrojový kód do více pod částí.