VBA – 6# Lekce – Textové funkce

V dnešní lekci se podíváme na práci s textem. Bude se jednat o úpravy textu vyhledávání znaků zjišťování délky řetězce pomocí zabudovaných funkcí, které nalezneme ve VBA. Abychom mohli efektivně pracovat s textovými řetězci, potřebujeme znát právě tyto funkce. Aby se nám lépe demonstrovaly jednotlivé funkce, uvažujme, že máme proměnnou txt, ve které máme uložen text ‚abeceda je veda‘. V kódu zapsáno takto txt=‘abeceda je veda‘. Nyní se již vrhněme na jednotlivé funkce

Funkce Len

nám zjistí počet znaků v textu. Jako jediný parametr požaduje právě text, který má spočítat. Text může být reprezentován jak proměnnou, tak samotným textem v uvozovkách.

Ukázka syntaxe:

Delka=len(txt)
Msgbox(len(txt))

V prvním řádku jde o uložení délky proměnné txt do proměnné délka. Na druhém řádku, dojde k vypsání délky v naše případě se vypíše číslo 15. Je nutné mít na paměti, že do délky textového řetězce se započítávají jak mezery, tak znaménka tak čísla. K lepšímu zapamatování této funkce uvedu, že len je zkrácenina slova length, které v překladu z angličtiny znamená délka ;).

Instr

jedná se o vyhledávací funkci. Zde už se setkáváme s mírně složitějším zapsáním.  Tato fůnkce vyžaduje hned tři parametry, ale není se čeho bát, všechny tři vyplývají z logiky této funkce. Nejdříve tedy musíme zadat startovní pozici to je pozice, na které se začne vyhledávat, jako druhý argument zadáme, kde se má hledat, čili v jakém textovém řetězci v našem modelovém příkladu to bude proměnná txt, jako poslední chce funkce znát hledaný řetězec, který musí být uveden v uvozovkách, hledat můžeme jak jednotlivé znaky, tak i více znaku najednou ba do konce i celé věty podmínka je však, že musí být ohraničeno uvozovkami.

Ukázka syntaxe

Msgbox Instr(1,txt,“j“)

Vidíme tedy, že funkce bude vyhledávat od první pozice v proměnné txt a bude hledat znak „j“.  V našem případě, tedy vrátí hodnotu 9. Pokud bychom hledali více znaků, funkce vrátí vždy pozici, na které hledaný řetězec začíná. Pokud bychom hledali slovní spojení „je“ funkce vrátí opět 9.

Left

Při použití této funkce dojde k vrácení jenom určité části textu. Konkretně vrací zadaný počet znaků od začátku námi zvoleného textového řetězce. Z čeho vyplývá, že požaduje dva parametry textový řetězec odkud bude vracet znaky a počet znaků.

Ukázka syntaxe

Msgbox left(txt,7)
Kus_textu=left(text,7)

S takto zadanou funkcí dostaneme na výsledku slovo „abeceda“. Na druhém řádku se nic nevypisuje, pouze uložíme výstup z funkce do nové proměnné. Je třeba si uvědomit, že funkce nic nemění, pouze vypisuje pokud tedy chceme pracovat jen s určitou části, musíme si ji uložit do jiné proměnné, jako jsem naznačil na druhém řádku.

Right 

tato funkce je zcela totožná jako výše uvedená left jediné co se mění je, že tato funkce zobrazuje znaky zprava nebo chcete-li od konce textového řetězce syntaxe je zcela stejná. Pomocí této funkce můžeme zjistit také velice jednoduše poslední znak v textu.

Ukázka syntaxe

Msgbox right(txt,7)

Toto nám vypíše retězec „je veda“

Mid

nám umožní zobrazit určitou část textu. Vyžaduje k tomu tři parametry, první z nich je jak už jste si asi zvykli, textový řetězec odkud budeme část vybírat v našem případě tedy opět txt. Jako druhý parametr chce funkce znát číslo, které reprezentuje pozici, odkud má začít brát znaky a jako poslední chce číslo, které zastupuje počet zobrazených znaků.

Ukázka syntaxe

Msgbox mid(txt,9,2)

Takto zapsaný řádek nám vypíše pomocí msgboxu prostřední část našeho textu tedy „je“ funkce tedy vrací námi zadaný interval znaku pomoci počáteční pozice a počtu znaků.

Ucase

tato funkce převádí zadaný textový řetězec na velká písmena, vyžaduje pouze jeden parametr a to řetězec, který chceme převést.

Ukázka syntaxe

Ucase(„ahoj“)

Toto vrátí  „AHOJ“.

Lcase

je pravý opak Ucase znamená to tedy, že převede textový řetězec na malé znaky.

vbCrlF

Nejde o funkci spíš o jakousi konstantu, která nám v kódu nahrazuje funkci enter. Jedná se tedy o zalomení řádku. Používá se například při výpisu v Msgboxu pro zpřehlednění informace. Nebo v komentáři u inputboxu. Ukážeme si použití.

Ukázka syntaxe

Msgbox(„Textový řetězec 1“ & vbcrlf & „Textový řetězec 2“ & vbcrlf & „Textový retězec 3“)
Inputbox(„Textový řetězec 1“ & vbcrlf & „Textový řetězec 2“)

U inputboxu se nám řádky zalamují na místě pro popis, je možné tedy přehledně stylovat zprávy pro uživatele jaká data má zadávat.

Příklad 1. Zde si pouze ukážeme vše co jsme si výše popsali.

Sub priklad1()

txt = "abeceda je věda"

MsgBox ("délka je (funkce len) " & vbCrLf & Len(txt))
MsgBox ("hledaný řetězec je na pozici (funkce Instr) " & vbCrLf & InStr(1, txt, "j"))
MsgBox ("funkce left " & vbCrLf & Left(txt, 4))
MsgBox ("funkce right " & vbCrLf & Right(txt, 7))
MsgBox ("funkce mid " & vbCrLf & Mid(txt, 9, 2))
MsgBox ("Vše na velké (funkce Ucase) " & vbCrLf & UCase(txt))

End Sub 

Příklad 2. Nyní si ukažme trošku těžší avšak z mého pohledu velmi praktický příklad.

Uživatel zadá textový řetězec a následně bude dotázán na hledaný znak. Program vypíše, kolikrát se znak v řetězci objevuje a na jakých pozicích.

Sub priklad1b()
  Dim Text As String
  Dim hledany As String
  Dim kde As String
  Dim pozice As Integer
  Dim Cetnost As Integer
  Dim pocatek As Integer
  
  Text = InputBox("zadej text")
  hledany = InputBox("zadej hledany text")
  
  pocatek = 1
  Do
    pozice = InStr(pocatek, Text, hledany)
    If pozice > 0 Then
      Cetnost = Cetnost + 1
      kde = kde + Str(pozice) + ","
      pocatek = pozice + 1
    End If
  Loop Until pozice = 0
  
  MsgBox ("cetnost:" + Str(Cetnost) + "; " + "pozice:" + kde)


End Sub

Popis kódu již snad není nutný. Hlavní funkcí pro tento příklad je InStr. Pokud by však někomu dělalo potíže porozumět, doporučuji pustit si program debugem a projít si jednotlivé kroky a podívat se co se kam načítá a co se s kódem děje.

Závěr

To bude pro dnešek vše. Příště se podíváme na skládání textových funkcí a zadáme si nějaké komplexnější příklady na procvičení těchto funkci. Příklady budou podobného typu dnešního 2. příkladu budou tedy i trochu prakticky využitelné 😉 máte se tedy na co těšit.

Pascal – #7 Pole

Dnes si vysvětlíme problematiku polí, v programovacím jazyce Pascal. Pole se používají v každém jazyce a je to další z nezbytných součástí programování. Řekněme si tedy co to je. Jedná se o setříděnou množinu prvků stejného datového typu. Teď tedy co si pod touto definicí představit. Do pole můžeme přehledně ukládat data o stejném datovém typu. A proč přehledně? Protože každá informace uložená v poli má svůj index. Index chápej jako určitou ordinální hodnotu většinou celé číslo pod, kterým k datům přistupujeme

Index Hodnoty
1 28
2 59
3 7
4 88
5 22

 

Takhle si lze představit dvojrozměrné pole. Jako tabulku, kde první sloupec jsou indexy a v druhém jsou uložená libovolná data.

Techniku polí využijeme například v příkladu, kdy bychom chtěli uložit 10 čísel. Až do dnešní lekce bychom museli deklarovat deset proměnných a čísla ukládat jednotlivě. Teď však můžeme uložit 10 čísel do jednoho pole s velikosti 10. Z toho vyplývá, že i Indexů bude 10. Úplně laicky řečeno, pole v sobě  ukrývá 10 proměnných.

Obecná syntaxe: deklarace pole

Var pole_cisel : array [1..10] of byte;

Vysvětlení kodu. Tady se jedná o deklaraci, jak naznačuje příkaz Var, za ním následuje název, to zatím není nic nového za dvojtečkou, však uvádíme, že se jedná o pole (klíčové slovo array) hned za tímto musíme uvést velikost, chcete-li počet indexu, který je uveden intervalem. Většinou se udává od 1 do námi požadované velikosti, jako poslední dáme programu vědět, jaká data bude do pole ukládat, v tomto případě of byte.

Obecná syntaxe: uložení

Pole_cisel[1]:=28;
Pole_cisel[2]:=59;

Je třeba si uvědomit, že jakmile chceme pracovat s polem, musíme vždy uvést index. Asi lépe si to představíme, pokud budeme uvažovat pole jako deset proměnných v jedné a ve chvíli kdy chceme cokoliv ukládat nebo číst musíme si „vytáhnout“ tu jednu proměnnou, se kterou chceme pracovat, pomoci indexu. Zde vidíme ukázku uložení čísla do pole. Indexy se píšou v hranatých závorkách. Jakmile uvedeme index, stává se z pole svým způsobem samostatná proměnná, se kterou pracujeme tak, jak jsme již zvyklí.

Obecná syntaxe: vypsání prvku

Writeln(pole_cisel[1]);

Pojďme si ukázat praktický příklad zápisu do pole pomocí cyklu. Příklad bude znít: Zapište do pole 10 čísel, program se následně zeptá, poté uživatel zadá index od 1-10 a vypíše se příslušné číslo, které je pod tímto indexem uložené v poli.

program pole1;
uses crt;
var pole_cisel : array [1..10] of byte;
var i : byte;
var pozice: byte;
begin
   clrscr;
   writeln('zadej 10 čísel');
   for i:=1 to 10 do
   begin
      readln(pole_cisel[i]);
   end;
   writeln('zadej index který chces z pole vypsat');
   readln(pozice);
   writeln(pole_cisel[pozice]);
   repeat until keypressed;
end.

Vysvětlení kódu

zde je třeba si uvědomit, že index pole muže být reprezentován proměnnou stejně tak dobře jako konstantou (číslem), tak jak jsme si to ukazovali ze začátku lekce. V našem případě uvádíme na místě indexu proměnnou i, která v tomto příkladu zastává také funkci počítadla cyklu. Z logiky věci tedy plyne následující. Víme, že počítadlo se při každém průchodu navýší o hodnotu 1. Z toho vyplývá, že při prvním průchodu cyklu bude námi popisovaný řádek vypadat takto:

Program narazí na příkaz readln a ví, že bude načítat data od uživatele, jako parametr požaduje, kam je bude načítat, zde jsme mu nabídli pole s indexem i, který při prvním průchodu má hodnotu 1. Takže na první pozici se zapíšou vstupní data a program pokračuje dál. Skočí na začátek cyklu, navýší počítadlo čili proměnnou i o hodnotu jedna a pokračuje dál vykonávat příkazy, zase narazí na readln a bude požadovat místo kam data uloží, zde se mu nabídne zase pole ale s indexem i ale je důležité si uvědomit, že v této chvíli je již index reprezentován číslem 2. Pokud pořád přemýšlíme o poli jako o 10 proměnných najednou tak si uvědomíme, že nyní již požadujeme v pořadí druhou proměnnou a do ní ukládáme.

Tento příklad je možná trošičku složitější na pochopení nicméně v podstatě se jedná o využití dvou věcí. Za prvé, možnost index reprezentovat proměnnou. Za druhé, využití počítadla do role indexu (zda si nejste jistí funkci počítadla, přečtěte si lekci 5 tam je to probíráno). Pokud si uvědomíme tyto dvě věci samostatně, neměl by být problém představit si to v příkladu.

Po této lekci byste měli být schopni odpovědět na tyto otázky:

 1. Jak vypadá pole, či jak je možné si pole představit
 2. Deklarace polí
 3. Jak přistupujeme (pracujeme) s jednotlivými záznamy v poli
 4. Co je to index, k čemu slouží a čím může být reprezentován

Shrnutí:

Při práci s poli je důležité uvědomit si, s jakým indexem momentálně program pracuje. I přestože v této lekci jsme pracovali s poměrně malým polem velikosti 10, je důležité mít na paměti, že můžeme použít i mnohem větších polí. Nejčastější chyby pak bývají právě s deklarací příliš malého rozsahu polí a program poté může pracovat nestandardně, proto se všeobecně doporučuje deklarovat pole s jistou rezervou.

Víc už si v této lekci neukážeme, příště se podíváme na cykly ukončené podmínkami. Pokud Vám v této lekci nebylo něco jasného, ptejte se v komentářích.

VBA – 5# Lekce – Debug proces

Ještě než se pustíme do slibovaného příkazu „Select Case“ chtěl bych Vám ukázat tzv. Debug v MS Excel. Je to nástroj, který prochází krok po kroku námi napsaný kód. Je to dobré, pokud máme delší kód a někde máme chybu. Nebo také k lepšímu pochopení chodu programu.

Debug

Tak a teď jak na to. Nejdříve si spustíme námi napsaný prográmek třeba z minulé lekce s podmínkami IF. Jak jsme již zvyklí, přepneme se do vývojového prostředí. Debug pustíme tlačítkem F8 nebo také v záložce Debug -> položka Step Into. Aby vše fungovalo, musíme mít kurzor nakliknutý v jakékoliv části námi napsaného programu. Postupným mačkáním F8 debug prochází jednotlivé řádky našeho kódu aktuálně „projížděný“ řádek je podbarven žlutě. Pokud potřebujeme vědět, jaké data se nám aktuálně načetly do proměnné, stačí najet kurzorem na danou proměnnou a zobrazí se nám, co obsahuje. Toto platí pro všechny proměnné v kódu ne jenom na tu podbarvenou.

Závěr

S tímto nástrojem jsem Vás chtěl seznámit zejména kvůli pochopení chodu programu. Aby jste viděli, co se kam kdy načítá a měli tak větší kontakt s napsaným kódem a uměli si vše líp představit. Závěrem si dáme úkol projít všechny námi doposud napsané programy tímto postupem a znovu se zamyslet jak program funguje zejména pak programy z minulé lekce kde jsme se poprvé setkali s IF.

VBA – 4# Lekce – Podmínky IF

V této lekci se podíváme na větvení programu pomoci podmínek IF (do češtiny přeloženo KDYŽ). Podmínky jsou nedílnou součástí každého programu pomáhají nám ošetřovat různé možnosti na základě podmínek. Pomocí těchto příkazu jsme potom schopni větvit program v závislosti na vstupních okolnostech.

Obecná syntaxe podmínky

Syntaxe podmínek if vypadá takto.

IF podmínka Then

Blok příkazů VBA

ElseIf

Blok příkazů

End If

Tento příklad ukazuje jenom samostatný blok podmínek a po zkopírování vám nebude fungovat. Kompletní příklady si ukážeme později v této lekci.

If volba = "a" Then
MsgBox "ahoj", vbOKOnly + vbInformation, "Zpráva" 
ElseIf volba = "b" Then MsgBox "nazdar", vbOKOnly + vbInformation, "Zpráva"
Else MsgBox "končím program", vbOKOnly + vbInformation, "Zpráva"
end
End If

Teď si tento kód rozebereme : První řádek by se dal přečíst takto. Pokud (if)  jakákoliv proměnná ( volba) se rovná ( = )  “a“  potom vykonej (then). Pokud tato podmínka nenastane program přeskočí řádky pod ní a zastaví se u řádku elseif . Elseif je obdoba if ale v podmínce ho můžeme využít kolikrát chceme kdežto if se dává jenom na začátek dané podmínky. Z toho vyplývá že třetí řádek se čte úplně stejně jako první. Else značí něco jako „cokoliv jiného“. Takže pokud se volba bude rovnat cokoliv jiného než „a“ nebo „b“ program vykoná řádky pod else. V Tomto případe vykoná příkaz end, který ukončí celý program. Podmínky nemusí vždy obsahovat else nebo elseif. Každý podmínkový blok ale musí být ukončen řádkem End If. A teď již pár slibovaných kompletních příkladů na procvičení podmínek.

Příklady


Sub cisla()
Dim Cislo As Double
Dim Vysledek As String
Cislo = InputBox("zadej číslo")

If Cislo > 0 Then
        Vysledek = "kadné"
    ElseIf Cislo < 0 Then
        Vysledek = "záporné"
    Else  Vysledek = "nula"
End If
MsgBox "Číslo je " + Vysledek
End Sub

Sub porovnání()
Dim a As Double
Dim b As String
a = InputBox("zadej číslo a")
b = InputBox("zadej číslo b")

If a > b Then
   Vysledek = "a je vetší než b"
  ElseIf b > a Then
   Vysledek = "b je vetší než a"
  Else Vysledek = "a = b"
End If

MsgBox Vysledek
End Sub

U tohoto příkladu je v podmínce použitý textový řetězec proto podmínka vypadá if heslo=“vba“(každý textový řetězec se ohraničuje uvozovkami) kdyby to nebylo v uvozovkách program by to bral jako proměnnou. Zkuste si dát zadat do inputboxu textový řetězec vba a potom cokoliv jiného.


Sub heslo()
Dim heslo As String
heslo = InputBox("zadej heslo")
If heslo = "vba" Then
        MsgBox "Zobrazení přísně tajné zrávy :D", vbOKOnly + vbInformation, "TOP sectret"
    Else
        MsgBox "spatně zadané heslo", vbOKOnly + vbInformation, "Smůla"
End If
End Sub

Toto je jenom obdoba předešlého příkladu. Chybí zde příkaz else. Sami se podívejte na rozdíl mezi oběma příklady


Sub heslo_update()
Dim heslo As String
heslo = InputBox("zadej heslo")
If heslo = "vba" Then
        MsgBox "Zobrazení přísně tajné zrávy :D", vbOKOnly + vbInformation, "TOP sectret"
End If
End Sub

Závěr

Tím naše lekce končí podmínky jsou velmi důležitou součástí programování takže jestli něčemu nerozumíte klidně se ptejte v komentářích pod článkem. V příští lekci se podíváme na další možnosti dělení programu pomocí příkazu Select Case.

Pascal – #6 Podmínky

V této lekci se naučíme podmínkám. Podmínky se v programu používají k rozhodování a větvení programu. Například pokud uživatel zadá číslo, udělej něco, pokud uživatel zadá písmeno, udělej něco, pokud zadá znak, udělej něco jiného atd. Podmínky jsou nedílnou součástí každého programovacího jazyku. Je to jedna z nejdůležitějších věcí. V podstatě nejde napsat žádný větší program bez užití podmínek. Proto je velmi důležité je pochopit. Nemějte však, strach v zásadě se nejedná o nic složitého. Tolik tedy na úvod. Teď si pojďme ukázat, jak to bude vypadat v praxi.

Boolenovský výraz

Řekněme si co to je boolenovský výraz, stručně řečeno, je to takový výraz, na který se dá odpovědět ANO – NE respektive PRAVDA – NEPRAVDA. Příklad takového boolenovského výrazu je například následující  10>6 v tomto případě se jedná o ANO nebo také PRAVDU. Další možný příklad by byl 5=7 tady se však jedná o NEPRAVDU. Místo čísel však můžeme užít také proměnné, které uživatel naplní daty až za chodu programu např. a<b zde nelze na první pohled rozhodnout jedná se však také o boolenovský výraz stejně tak jako například zde x=‘A‘ tady se pro změnu ptáme, zda je v proměnné x načtený znak „A“.

Obecná syntaxe podmínky:

If (boolenovský vyraz) then
Begin

 Vykonávané příkazy;
 Vykonávané příkazy;

End;

Pojďme si to teď popsat slovy. Na začátek si řekneme, že tomuto celému se rozhodovací blok nebo taky podmínkový blok. Teď již na překlad. IF v překladu znamená ‚pokud‘ nebo taky ‚když‘. První řádek by se tedy dal přečíst takto. Pokud boolenovský výraz je pravda potom. Následující řádky jsou již blok příkazů, tak jak jsme již zvyklí například z lekce o cyklech. Pokud boolenovský výraz na začátku není pravda program skočí až na řádek s End;. Toto byla jen velice jednoduchá ukázka pojďme si ukázat něco trochu složitějšího. A tím jsou složené podmínky.

Obecná syntaxe Složené podmínky:

If (boolenovský vyraz) then
Begin

 Vykonávané příkazy;
 Vykonávané příkazy;

End

Else if (boolenovský vyraz) then
Begin

 Vykonávané příkazy;
 Vykonávané příkazy;

End;

Zde dochází k tomu, že program testuje první boolenovský výraz a pokud neplati, tak neskočí hned na konec celého bloku podmínek, ale řeší boolenovský výraz následující za slovem Else If pokud je pravda vykoná jeho příkazový blok, pokud ani ten neplatí tak hledá další boolenovský výraz za Else IF pokud žádný takový nenajde skočí na konec a pokračuje v dalším chodu programu.

Zde si ještě řekneme, že pokud by byl první boolenovský výraz platil tak by se již druhý výraz ani nekontroloval a vykonaly by se pouze příkazy následující po prvním boolenovském výrazu. Dále je důležité vědět, že Počet Else if v podmínce není omezen a můžeme ho tedy využít, kolikrát chceme. Zde si povšimneme ještě jedné zvláštnosti pascalu, že před end, za kterým následuje else se nepíše ‚;‘. Pokud bychom znak napsali, compilator by hlásil chybu.  Aby toho nebylo málo, čeká nás ještě třetí typ struktury. Ten vypadá opět podobně

Obecná syntaxe Podmínka S ELSE na konci:

If (boolenovský vyraz) then
Begin

 Vykonávané příkazy;
 Vykonávané příkazy;

End;

Elseif (boolenovský vyraz) then
Begin

 Vykonávané příkazy;
 Vykonávané příkazy;

End

Else
Begin

 Vykonané příkazy;

End;

Zde nám ke konci přibylo slovo Else, zde si opět povšimneme, že na řádku před else není za end znak ‚;‘. Druhá zvláštnost je, že se neuvádí žádný boolenovský výraz z logiky věci tedy platí, že všechny příkazy napsané za else se vykonají vždy. Else je však volitelné nemusí být v podmínce vůbec obsaženo. Většinou se jedná o koncové řešení, které pouze vypíše zprávu na obrazovku. Else by se dalo přeložit jako, pokud nastane cokoliv jiného než výše uvedené boolenovské vyrazy pak dělej následující příkazy.

Příklad 1

Tak dost bylo teorie, pojďme si ukázat, jak to funguje v praxi. Tím to pochopíte stejně nejlépe. Jako první si ukážeme zcela jednoduchý rozhodovací blok. V nadcházejícím příkladu program rozhodne zda uživatel zadal číslo větší menší než nula a nebo samotnou nulu.

Program IF1;
Uses crt;

Var a : integer;

Begin
Clrscr;
 Readln(a);

 If a > 0 then
 Begin
  Writeln('číslo vetší jak nula');
 End

 Else if a < 0 then
 Begin
  Writeln('číslo mensi jak nula') ;
 End

Else Writeln('zadané číslo je nula');

Repeat until keypressed;

End.

Logické operátory:

V druhé části lekce si ještě řekněme něco o logických operátorech, které můžeme v podmínkách využít.

OR: jedná se o logické nebo.

AND: by se dalo přeložit jako ‚a současně‘

Použití těchto operátoru v podmínkách je pak následující:

If( (boolenovský výraz) OR( boolenovský výraz)) then

taková to podmínka se provede, pokud alespoň jeden boolenovský příkaz bude pravda.

If( (boolenovský výraz) AND ( boolenovský výraz)) then

taková to podmínka se provede jen a pouze pokud budou oba boolenovské výrazy pravda

Komplexní Příklad

Vše si ukážeme hned na dalších dvou příkladech, které budou demonstrovat vše co jsme se dnes naučili. Tentokrát se bude jednat o program, kterému zadáme tři rozměry reprezentující hrany trojúhelníku, a program rozhodne, zda je vůbec možné tento trojúhelník sestavit a poté vypíše, zda se jedná o rovnoramenný rovnostranný nebo obecný trojúhelník. Při rozhodování, zda je možné sestrojit, použijeme pravidla, že součet kterýchkoliv stran musí být větší než strana třetí

Program trojuhelnik;

  uses crt;

  var a : integer;
    b : integer;
    c : integer;

 begin
   clrscr;
   Writeln('načti 3 strany trojúhelníku');
   readln(a,b,c);

       if ((a+b<c) or (b+c<a) or (c+a<b)) then
       begin
         Writeln('Trojuhelnik nelze sestrojit');
       end
       else if (a=b) or (b=c) or (c=a) then
       begin
         Writeln('Rovnoramený');
       end
       else if (a=b) and (a=c) then
       begin
         Writeln('Rovnostranný');
       end
       else Writeln('Obecný');

      repeat until keypressed;

    end.

Příklad 3

Další program neukazuje nic nového spíše procvičuje použití podmínek a logického operátoru AND.

program IF2;
 uses crt;
 var x : integer;

Begin
 clrscr;
 Writeln('Zadej cislo x od 0 do 100');
 Readln(x);
 If (x>=0) and (x<=50) then
 begin
  writeln('Zadane cislo je v intervalu od 0 do 50 včetně') ;
 end
 else if (x>=51) and (x<=100)then
 begin
  writeln('Zadane cislo je v intervalu 51 a 100');
 end
 else writeln('nezadali jste číslo v rozsahu od 0 do 100 zkuste znova');

 repeat until keypressed;

 end.

Závěr

Z dnešní lekce je to již vše. Měli byste tedy chápat obecnou strukturu podmínek if vědět kdy použít složitější podmínky s else if a else. Dále byste měli vědět, co je to boolenovský výraz. Měli byste chápat spojení boolenovských výrazů pomocí logických operátorů AND a OR. Případně si sami můžete zkusit vymyslet nějaký prográmek či pouze nějakou jinou variantu na to co jsme si dnes ukázali.

V příští lekci se podíváme na opět na cykly, které budou tentokrát ukončovány podmínkou.

#9 Práce s textem

Právě dnes Vám přinášíme další díl našeho kurzu programování v jazyce C. V této lekci se budeme zabývat řetězci, zejména používání vestavěných funkcí pro práci s textem, kterých není málo a proto si ukážeme jen ty nejpoužívanější nebo spíše nejužitečnější pro základní práci s řetězci.

Poprvé jsme se o řetězcích zmínili v 6. lekci, kde jsme si ukázali jejich deklaraci, vstup do programu a následné vypsání. Nyní si informace o řetězcích trochu rozšíříme.

Charakteristika řetězců

Jak jsme si již definovali v předešlé lekci (6. lekce), že řetězec je posloupnost znaků. V jazyce C bývají zapsané jako pole znaků (charů). Každý řetězec je ukončen tzv. Binární nulou. Právě díky ukončovací nule si nemusíme pamatovat velikost pole. Pole znaků procházíme pouze do výskytu ukončovací nuly. Je možné nulu posouvat na nižší úroveň v poli, čímž se řetězec zkracuje. Znaky za ukončovací nulou nejsou zpravidla dostupná, ale při pokusu o jejich vypsání se zobrazí jakési „smetí“ z paměti.

Deklarace řetězce

char string[10]; //9 znaku + ukoncovaci nula

Pokud při deklaraci rovnou přiřadíme i nějaký řetězec, velikost pole se nastaví podle počtu znaků + ukončovací nula.

char string[] = "text"; //velikost pole = 5

Inicializace řetězce

Rozdíl v inicializaci pole a řetězce:

char str1[]="abc"; //inicializace pomoci retezcove konstanty
char str2[]={'a','b','c'}; //inicializace pole znak po znaku

Druhý zápis nevloží nakonec pole ukončovací nulu. Pro správnost musíme přidat i nulu jako 4. prvek pole.

char str2[]={'a','b','c', 0};

Pokud použijeme funkci scanf pro načtení řetězce tak syntaxe vypadá následovně:

scanf("%s", string);

Víme, že u funkce scanf se k proměnné přidává operátor reference, aby fungovala správně, jelikož proměnná typu řetězec obsahuje adresu tak se tento operátor nepřidává.

Operace s řetězci

char string[] = “Lorem ipsum”;

Vypsání určitého znaku v řetězci lze bud pomocí operátoru hranaté závorky, kde se vypíše daný prvek v poli, nebo pomocí ukazatelové aritmetiky nastavíme ukazatel na konkrétní adresu a pomocí operátoru dereference vypíšeme obsah paměti na této adrese.

printf("%c\n", string[6]);
printf("%c\n", *(string+6));

Můžeme část řetězce vložit do nového, opět za pomoci ukazatele.

char* string2 = string + 6; //string2 = "ipsum"

Můžeme řetězec zkrátit vložením ukončovací nuly. Zapsáni nuly je možné dvěma způsoby, je jedno který zvolíte.

string[5] = 0;
string[5] = '\0';

Pole řetězců

Je to pole kde typ jednotlivého prvku pole je ukazatel na řetězec (char*). Nejčastější použití takového pole je pro řadu konstantních řetězců.

char* OnlineKurzy[] = {"Lekce VBA","Lekce Pascalu","Kurz C","Webdesign"};

Funkce pro práci s řetězci

Nejprve si ukážeme pár důležitých funkcí, které se nacházejí v knihovně string.h

Funkce strlen

Je to velice používaná funkce, která vrací počet znaků v řetězci. Na příkladu vidíme rozdíl mezi sizeof a strlen. V příkladu je i test ukončovací nuly, zda se opravdu v řetězci nachází.

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main(void)
{
  char string[] = "Lorem ipsum";
  printf("%s\n", string);
  printf("sizeof: %d\nstrlen: %d\n",sizeof(string),strlen(string));
  string[5] = '\0'; //vlozime ukoncovaci nulu doprostred retezce
  printf("%s\n", string);
  printf("sizeof: %d\nstrlen: %d\n\n",sizeof(string),strlen(string));

  printf("vypisuju ukoncovaci nulu jako znak:%c(vlozi mezeru)\n", string[11]);
  printf("vypisuju ukoncovaci nulu jako cislo:%d(vlozi cislo)\n", string[11]);

  return 0;
}

Pokud chceme nulu vypsat samostatně jako znak tak se na výpisu objeví mezera, při výpisu celého řetězce se tato mezera neobjeví, jelikož se vypisují pouze znaky před ukončovací nulou.

U funkce strlen opravdu vidíme, že řetězec má délku 11, ale funkce sizeof nám vrací číslo o 1 větší a to proto, že funkce ukazuje kolik je potřeba bytů na uchování tohoto řetězce v paměti. Víme, že na uložení jednoho znaku potřebujeme právě 1 byte a ten 12. byte navíc je právě pro ukončovací nulu.

Funkce strcpy

Slouží k překopírování jednoho řetězce do druhého.

strcpy(retezec1,retezec2);

Dle znázornění se zkopíruje retezec2 do retezce1. Důležité pravidlo pro použití této funkce je, že retezec1 musí být dostatečně velký, aby byl schopen uložit do sebe retezec2.

Funkce strcat

Tato funkce umožňuje spojit dva řetězce v jeden.

char str[256] = "Lorem";
printf("%s\n",strcat(str,"Ipsum"));

Výsledek bude vypadat: LoremIpsum.

Pravidlo pro tuto funkci je, že opět první řetězec musí mít dostatečnou velikost a to: (délka prvního řetězce) + (délka druhého řetězce) + 1 (ukončovací nula)

Funkce strcmp

Pro porovnání dvou řetězců se používá tato funkce.

strcmp(retezec1,retezec2);

Funkce vrací celočíselnou hodnotu:

 • hodnota 0 – vrací, jestliže jsou oba řetězce shodné
 • hodnota >0 – vrací, pokud první řetězec je větší než druhý
 • hodnota <0 – vrací, pokud první řetězec je menší než druhý

Výsledky jsou vyhodnoceny na základě uspořádání znaků v ASCII tabulce. Pokud tedy použijeme toto porovnání:

strcmp("A","a");

Hodnota velkých písmen je v ASCII tabulce před malými písmeny, tudíž funkce vyhodnotí výsledek na záporný.

Funkce strchr

Jedná se o vyhledávací funkci, která zjišťuje, zda řetězec obsahuje hledaný znak.

strchr(retezec,znak);

Pokud se hledaný znak v řetězci nachází potom funkce vrací hodnotu v podobě ukazatele na prvně nalezený znak, v opačném případě vrací hodnotu NULL.

Funkce strstr

Obdobná funkce jako předchozí, akorát s tím rozdílem, že funkce vyhledává, zda se v prvních řetězci nachází řetězec druhý. Pokud se takový řetězec najde, funkce vrací ukazatel na první výskyt řetězce.

Znakové funkce

V následující tabulce si ukážeme několik funkcí, které zjišťují charakteristiku znaku, všechny tyto funkce se nacházejí v knihovně ctype.h. Všechny funkce mají jeden parametr a to znak (char). Návratová hodnota pro všechny funkce je stejná, mohou nastat pouze 2 případy:

 • Funkce vrátí číslo různé od nuly pro PRAVDU
 • Funkce vrátí číslo 0 pro NEPRAVDU
Funkce Popis Znaky 1
isalnum(char) Je znak písmeno nebo číslo? A – Z, a – z, 0 – 9
isalpha(char) Je znak písmeno? A – Z, a – z
isblank(char) Je znak prádný? tabulátor (‚\t‘), mezera (‚ ‚)
iscntrl(char) Je znak řídící? znaky s ASCII hodnotu < 32 a znak s hodnoutou 127
isdigit(char) Je znak číslo? 0 – 9
isgraph(char) Má znak grafické znázornění? 0 – 9, A – Z, a – z, všechny speciální znaky
islower(char) Je znak malé písmeno? a – z
isprint(char) Je znak tisknutelný? mezera, 0 – 9, A – Z, a – z, všechny speciální znaky
ispunct(char) Je znak speciální? !“#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~
isspace(char) Je znak „bílý“? tabulátor (‚\t‘), mezera (‚ ‚), nový řádek (‚\n‘), návrat vozíku (‚\r‘), vertikální tabulátor (‚\v‘), konec stránky (‚\f‘)
isupper(char) Je znak velké písmeno? A – Z
isxdigit(char) Je znak hexadecimalní číslo? 0 – 9, A – F, a – f

1) Tato položka zobrazuje znaky, u kterých daná funkce vyhodnotí znak na pravdivý

V knihovně ctype.h se nacházejí jěště 2 funkce, které převádějí znak buď na velké písmeno nebo naopak na malé. Ještě jednou zdůrazňuji, že převádejí znak nikoliv celé slovo (řetězec), pokud bychom chtěli použít jednu z těchto funkcí na celém řetězci, jednoduše použijeme cyklus, který projde řetězec znak po znaku a upraví jej podle potřeby.

Funkce Popis
tolower(char) převede velké písmeno na malé
toupper(char) převede malé písmeno na velké

 

K dnešní lekci to bude vše, doufám že jste se zase něco dozvěděli, můžete i články sdílet na sociálních sítích a podobně. V následujícím článku se zaměříme na soubory.